Разработано с JooMix.

Spaanse belastingen.Hierna worden de belangrijkste belastingen gemeld waarmee men te maken krijgt bij aankoop, bezit en overdracht van een tweede woning in Spanje, terwijl men nog in Nederland woonachtig is (dus dan ben je een niet ingezetene van Spanje). Let wel voor emigratie kunnen andere regels gelden. Door de Spaanse fiscus wordt u als ingezetene van Spanje beschouwd indien u meer dan 183 dagen per jaar aantoonbaar in Spanje verblijft en dat uw leven zich in Spanje grotendeels afspeelt.

Eenieder die betrokken is bij de overdracht, vererving, schenking, vestiging hypotheek, etc. met betrekking tot Spaans onroerend goed, dient over een NIE nummer te beschikken. Numero de Identificacion ExtranjeroOverdrachtsbelasting.Bij aankoop is 7% (regionale afwijkingen komen voor) Impuesto Transmisiones Patrimoniales (ITP) verschuldigd over de escritura-waarde, d.w.z. de waarde die in de leveringsakte staat vermeld.Inkomstenbelasting.Voor zover de woning niet wordt verhuurd, geldt een soort “huurwaardeforfait” van 2% van de kadastrale waarde (Valor catastral), waarover 24% inkomstenbelasting, de Impuesto sobre la Renta de Personas Fisicas (IRPF), verschuldigd is. Indien minder dan 10 jaar geleden hertaxatie van de kadastrale waarde heeft plaatsgevonden door de gemeente, bedraagt het forfait 1,1% i.p.v. 2%. Wanneer u de woning verhuurt, dient u over de huurinkomsten 24% belasting te betalen. Over de periode dat de woning niet verhuurd was, betaalt u proportioneel het huurwaardeforfait.Vermogenswinstbelasting.Over de verkoopwinst van onroerende zaken wordt inkomstenbelasting (IRPF) geheven naar een vast tarief van 19%. De vermogenswinst is het verschil tussen de verkrijgingprijs en de verkoopprijs. De verkrijgingprijs wordt vermeerderd met de onderhoudskosten, verbouwingskosten e.d. Op de verkrijgingprijs wordt jaarlijks een inflatiecorrectie toegepast. De koper dient 3% van de verkoopprijs in te houden op de koopsom en bij ondertekening van de leveringsakte als voorheffing van deze belasting af te dragen aan de Spaanse fiscus. Op deze wijze heeft namelijk de fiscus de verantwoording voor de betaling bij de koper gelegd. Betaalt de verkoper deze voorheffing niet aan de belastingdienst dan draait de koper voor deze belastingafdracht van de vermogenswinst op. De verkoper kan dit bedrag verrekenen bij zijn aanslag van de Spaanse inkomstenbelasting. Ingeval van vererving of schenking van de woning wordt geen IRPF geheven over de meerwaarde. De waarde waarover successie- of schenkingsrecht geheven is, geldt als nieuwe verwervingsprijs voor de verkrijger voor toepassing van bovengemelde belasting.Vermogensbelasting.Sinds 2008 wordt de Impuesto Extraordinario Sobre el Patrimonio, de Spaanse vermogensbelasting, niet meer geheven. Deze belasting is niet afgeschaft maar het tarief is teruggebracht naar nul.Meerwaardebelasting grond.Op gemeentelijk niveau wordt de gemeentelijke vermogenswinstbelasting plusvalia municipal geheven. Op de kadastrale waarde van de ondergrond ten tijde van de overdracht (i.g.v. overlijden, de sterfdag) worden enkele rekenmethodes toegepast, waarbij het inwonertal van de betreffende gemeente en het aantal jaren dat het eigendom in bezit is geweest bepalend zijn. De uitkomst wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de woning in bezit is geweest maar maximaal met een factor 20. De verschuldigde belasting bedraagt ten hoogste 30% van de kadastrale waarde. Bij verkoop is de verkoper de belasting verschuldigd. Ingeval van vererving of schenking is dat de verkrijger.Onroerende zaak belasting.Op gemeentelijk niveau wordt onroerende zaak belasting, de Impuesto sobre Bienes Inmeubles (IBI), geheven over de valor catastral. (Kadastrale waarde).

Het tarief varieert per gemeente en ligt doorgaans tussen de 0,4% en 1,1%.Nederlandse belasting (box 3).Als binnenlands belastingplichtige naar Nederlands recht dient men aangifte te doen van alle bezittingen en schulden, waar ook ter wereld (voor zover niet in box 1 of box 2 belast of expliciet vrijgesteld). Dat geldt ook voor een woning in Spanje. In de aangifte kan men echter verzoeken om vermindering van inkomstenbelasting (zie hierna).Voorkoming dubbele belasting.Volgens het tussen Nederland en Spanje geldende belastingverdrag komt het heffingsrecht over inkomsten uit in Spanje gelegen onroerend goed (art. 6) alsmede vermogenswinsten (art. 14) toe aan Spanje. Nederland mag de Spaanse woning volgens het verdrag wel in de rendementsgrondslag van box 3 betrekken ter bepaling van de verschuldigde belasting, maar moet dubbele belasting voorkomen. De vermindering wordt berekend door de eerste in aanleg berekende box 3 belasting te vermenigvuldigen met een “evenredigheidsbreuk”.

Voor verdere informatie gelieve men een fiscalist te raadplegen.Erfrecht.Zowel het Spaanse als het Nederlandse Internationaal Privaat Recht (IPR) verwijzen naar toepassing van het Nederlands erfrecht ingeval van vererving van een in Spanje gelegen tweede woning van een in Nederland wonende Nederlander. Een naar Nederlands recht gemaakt testament is rechtsgeldig in Spanje. Een testament waarin een regeling m.b.t. de Spaanse woning is opgenomen die in lijn is met het Spaanse recht bij versterf, bijvoorbeeld een (vruchtgebruik)legaat, kan vanuit successierechtelijk oogpunt aantrekkelijk zijn. Laat u zich hierover door een Notaris voorlichten.SuccessierechtNederland heft successierecht over alles wat een inwoner van Nederland nalaat, dus ook een woning in het buitenland. Spanje heft altijd successie¬recht over Spaanse goederen, zoals een in Spanje gelegen woning plus inboedel, geldelijke tegoeden bij banken in Spanje en aandelen in een Spaanse vennootschap (zie hierna), ongeacht de woonplaats van de erflater of de verkrijger. In beginsel wordt van de werkelijke waarde van de woning uitgegaan. De waarde van de inboedel wordt forfaitair vast-gesteld. Schulden verzekerd door een hypotheek op de Spaanse woning verlagen de heffingsgrondslag.Contact Ons

+031 (0)572-361144
+031 (0)6 34030040
kreileman@houseinvest.nl
Drostenkamp 27
8101 BZ Raalte
Nederland
KvK 50766465